Обществена поръчка:

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции:

    обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на  

    публикации и флаш памет“;

    обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни  

    материали“ .

 

ID №959629

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=959629

 

Обявление за поръчка – дата на публикуване 12.02.2020 г

Документация за участие – дата на публикуване 12.02.2020 г

Решение – дата на публикуване 12.02.2020 г