С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На   10, 11  и 12  февруари  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -10.02.2020 г. от 13.00 часа

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –11.02.2020 г. от 13.00 часа

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –11.02.2020 г. от 14.00 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-11.02.2020 г. от 15.00 часа

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–11.02.2020 г. от 16.00 часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология – 12.02.2020 г. от 14.00 часа

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –12.02.2020 г. от 15.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -12.02.2020 г. от 16.00 часа

 

Материали за  обсъждане :

 1.Предложение относно приемане на  Стратегия за управление на  общинската собственост при община Червен бряг за мандат 2019-2023 година.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

2.Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

3.Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

4.Предложение относно  приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 2020 година

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. 5. Програма за управление на община Червен бряг за мандат 2019-2023 година в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от ЗМСМА.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно приемане на Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Червен бряг.

Докл.: Общински съветник Петко Петков и всички постоянни комисии

8.Писмо от  кмета на  гр. Кнежа  относно преразглеждане на решение № 964/28.05.2018 г. с което Общинският съвет даде съгласие   с. Лазарово да бъде  присъединено към община  Червен бряг.

Докл.: Всички постоянни комисии

9.Предложение относно откриване процедура за избор на Обществен посредник на Община Червен бряг, определяне на критерии за избор и определяне комисия за провеждане на предварителен подбор на кандидатите.

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии

10.Предложение относно приемане  на  годишен план за паша  и правила за ползването на пасища, мери и ливади на територията на  община Червен бряг за стопанската 2020-2021 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно  стопанство

  1. 1 Предложение относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 2020-2021 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно  стопанство

  1. 12. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда за 2019г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

  1. 13. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците за 2019 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

14.Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред подрастващите през 2019 г.

Предложение относно приемане на Програма  за превенция на наркоманиите сред подрастващите  2020/2022 г.  и план  за изпълнение на  програмата за 2020 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по здравеопазване, младежта и  спорта  и Комисия по образование, култура и вероизповедания

  1. Отчет на Плана за действие през 2019 г. и План за действие през 2020 г. към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

  1. Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2019 г. в община Червен бряг и приемане на Годишен план за младежта през 2020 г. в община Червен бряг.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

  1. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Червен бряг през 2020 година и План за изпълнението й.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура и вероизповедания

18. Отчет за дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП – Червен бряг за 2019 година.

Докл.: ВрИД директор ОбСУ – ДСП и Комисия по социална политика,  трудова заетост и етнодемографски  въпроси

19. Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалиди на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност).

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  трудова заетост и етнодемографски  въпроси

20.Предложение относно провеждане на редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Плевен на 24.02.2020 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

21.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на  община Червен бряг, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта.

22.Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.

Докл.: Комисия по здравеопазване, младежта и спорта.

23.Предл. относно сключване на договор за стопанисване и поддържане на гробищни паркове в гр. Червен бряг

Докл.: Кметът на  община Червен бряг, Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по финансово стопанска политика и бюджет

24.Ежемесечен отчет на  общинските дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД

-„Медицински център“ ЕООД

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на  общински дружества, Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет – Червен бряг

Всички материали за заседания на комисии-м.февруари 2020 г