С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 03/27.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

“АВТОМИВКА И КАФЕ“ на основание чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и при условията на чл. 50, т. 2 за обект по т.1, б.“в“, чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП 76,32 м2 в имот с пл.№431 в УПИ ХІІ-431,432, кв.137 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.318 по КК и КР на гр. Червен бряг

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, б. “в“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

Възложител: Полин Микова 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг