О Б Я В А

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.8, № 3.9, № 3.22, № 3.23, № 5.4, № 7.2, № 8.3, № 11.5 и № 11.10 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

         Дата на провеждане на търга05.02.2020 г.,  в стая 406 на Община Червен бряг, както следва:

№ по ред ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ/кв.м./ Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС Депозит за участие/лв. Дата/час
05.02.2020 г.
1 Магазин № 2.4 15.40 154.00 308.00 9:45
2 Магазин № 3.8 14.70 147.00 294.00 10:00
3 Магазин № 3.9 14.70 147.00 294.00 10:15
4 Магазин № 3.22 9.00 90.00 180.00 10:30
5 Магазин № 3.23 9.00 90.00 180.00 10:45
6 Магазин № 5.4 14.85 148.50 297.00 11:00
7 Магазин № 7.2 21.85 218.50 437.00 11:15
8 Магазин № 8.3 16.30 163.00 362.00 11:30
9 Магазин № 11.5 9.20 92.00 184.00 11:45
10 Магазин № 11.10 10.30 103.00 206.00 12:00

 

         Цена на тръжните документи25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ – касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна ценане по-ниска от посочената по-горе в таблицата.

         Депозит за участиеописан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

         Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.02.2020 г. в посочените по-горе часове, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг