О Б Я  В А

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците в деловодството на Община Червен бряг/ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение друг вид обект с площ 14.9 кв.м. в сграда-частна общинска собственост, находяща се в с. Рупци, за срок от 5 /пет/ години.

         Дата на провеждане на търга05.02.2020 г. от 09:00 часа в стая 406 в сградата на Общината.

         Цена на тръжните документи25.00 лева /двадесет и пет/ без ДДС заплатени в Центъра за услуги и информация на гражданите, след представяне на приходна квитанция, документите се получават в стая 404 на Общината. 

          Начална тръжна месечна наемна цена – не по-ниска от 41.72  /четиридесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ лева без ДДС.  

         Депозит за участие84.00 /осемдесет и четири/ лева, внесен в касата на Община Червен бряг- на VІІІ етаж или по банкова сметка на Община Червен бряг BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

         Срок за подаване на заявления за участиев Център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

    

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.02.2020 г. от 09:00 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. “Антим I“ 1, тел. 0659/9 34 65

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг