С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 71/04.12.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Разширение на производствена база за металообработка“, южна промишлена зона, находяща се в УПИ І, кв. 179 по ЗРП на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.807.180 по КК и КР на гр. Червен бряг:

 

  • Първи етап – Производствено хале 1
  • Втори етап – Секция Заваряване на Производствено хале 2
  • Трети етап – Стругарно отделение, Склад метали и битови помещения на Производствено хале 2

 

строеж от ІV (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „в“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: СД „СИРЕНА ПЕШЕВ И СИЕ“. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг