С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 70/03.12.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Водопроводно отклонение за УПИ ІІІ-155, кв. 50 по плана на с. Рупци, община Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Катерина Величкова. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг