С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 69/03.12.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„СКЛАДОВО ХАЛЕ“ с РЗП 2464 м2, съгласно технически инвестиционен проект, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ,

находящ се в УПИ ХХІ-84,85, кв. 177 по плана на гр. Червен бряг, (ПИ с проектен идентификатор 80501.807.182 по КК и КР на гр. Червен бряг), строеж от ІV (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „в“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи – складово хале (съоръжение) към съществуващ производствен комплекс и съоръженията към тях.

Възложител: „КАЛИНЕЛ“ ЕООД. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг