PDFРешения от заседание на Общински съвет Червен бряг – 29.11.2019 г.

 • Решение №5  – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния радиовъзел
 • Решение №6  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение №7  – Точка: Първа. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за полугодието на 2019 година
 • Решение №8  – Точка: Втора. Предложение относно приемане  на бюджетната прогноза за периода 2020- 2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг.
 • Решение №9  – Точка: Трета. Предложение относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 • Решение №10 – Точка четвърта Предложение относно определяне на  представител на Общински съвет – Червен бряг в  Областния съвет за развитие на Област Плевен
 • Решение №11  – Точка: Пета. Информация относно състоянието на административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост  за предоставяне на електронни административни услуги.
 • Решение №12  – Точка: Шеста. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г.; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)
 • Решение №13  – Точка: Седма. Анализ на размера на  определените данъци и такса битови отпадъци
 • Решение №14  – Точка: Осма. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Червен бряг в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, обезпечаваща авансово плащане по проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част”, ИСУН № BG16M1OP002-4.003-0009-C01, процедура BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
 • Решение №15  – Точка: Девета. Предложение относно писмо с изх. № 99-00-6-1066/21.12.2018 г. от Управляващия орган на ОПРР, на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 4 от Общите условия на ДБФП за временно спиране изпълнението на проект и нова дата за приключване на дейностите по договора, а именно 28.11.2019 г., както и поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца след изтичане на посочения по-горе нов срок за приключване на проекта или 28.03.2020 г. за авансово плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-0020-C01, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.
 • Решение №16  – Точка: Десета. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода от м. април 2019 г.  до м. септември 2019 г.
 • Решение №17  – Точка: Единадесета.  Предложение относно избиране  членове и ръководства на постоянните  комисии към Общинския съвет
 • Решение №18  – Точка: Дванадесета. Предложение относно актуализиране на състава на  Общинската комисия за обществен ред и сигурност
 • Решение №19  – Точка: Тринадесета. Предложение оносно определяне   на състав на Обществен съвет за социално подпомагане в община Червен бряг.
 • Решение №20  – Точка: Четиринадесета. Предложение относно създаване на  наблюдателна комисия , съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Решение №21  – Точка: Петнадесета.  Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен фонд и перспективите за стопанската 2019/2020 година.
 • Решение №22  – Точка: Шестнадесета. Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.
 • Решение №23  – Точка: Седемнадесета. Предложение относно  актуализиране на паралелки под минималния брой ученици за учебната 2019/2020 г. в училищата на територията на община Червен бряг.
 • Решение №24  – Точка: Осемнадесета. Предложение  относно приемане на:
  -Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2019 – 2022 г. и
  -Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 г.
 • Решение №25  – Точка: Деветнадесета. Предложение относно попълване на постоянните комисии с членове  от общински съвет.

Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг – 29.11.2019