С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 66/26.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Автомивка с навес, разположена в УПИ ХІV-691, кв. 24 по плана на гр. Червен бряг, ПИ 80501.802.87 по КК и КР, с РЗП 37,80 м2, обект по чл. 42, ал. 2 от ЗУТ, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Николина Вълчева. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг