З А П О В Е Д

№ РД-10-409/26.11.2019 г.

гр. Червен бряг 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение № 1144/26.09.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се сключат едногодишни договори за землищата на територията на Община Червен бряг, за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, които не функционират, със съответния ползвател на масиви за ползване по влезли в сила заповеди за разпределение на земеделски земи, за стопанската 2019/2020 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане, определено с Решение № 1144/26.09.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг за всички землища в Община Червен бряг: Червен бряг, Койнаре, Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Чомаковци, както следва:

 

ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
Червен бряг 35,00 лв/дка
Койнаре 35,00 лв/дка
Бресте 35,00 лв/дка
Глава 35,00 лв/дка
Горник 39,00 лв/дка
Девенци 30,00 лв/дка
Лепица 35,00 лв/дка
Радомирци 37,00 лв/дка
Ракита 35,00 лв/дка
Реселец 35,00 лв/дка
Рупци 35,00 лв/дка
Сухаче 40,00 лв/дка
Телиш 41,00 лв/дка
Чомаковци 36,00 лв/дка
  1. Всички ползватели подали заявления за ползване на полски пътища с посочената обща площ на заявените имоти в съответното землище, заплащат в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, определената наемна цена по сметка на община Червен бряг:

IBAN: BG 16 TTBB9400 8427786025

BIC: TTBBBG22

Вид плащане: 444200 

„SG Експресбанк” АД – офис Червен бряг

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през 2019/2020 година.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Червен бряг, да се постави на информационното табло в сградата на Община Червен бряг и обяви на видно място в сградите на кметствата на населените места на територията на Община Червен бряг.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг