С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 64/20.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство на съществуващ обект за обществено-обслужващи дейности (аптека) в магазин за хранителни стоки в УПИ ІІ-805.417, кв. 60, ж.к. Победа, гр. Червен бряг“, ПИ с идентификатор 80501.805.417 по КК и КР на гр. Червен бряг строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от ЗУТ и чл. 11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Димитър Димитров. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2019 год.