С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 63/20.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект по чл. 50, т. 1, б. В и б. Г, във връзка с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ: 

„НАВЕС“ със застроена площ 32 кв.м., по чл. 46, ал. 1, попадащ в обстоятелствата на чл. 147, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, в УПИ XXІІІ-1013, кв. 116 по плана на гр. Червен бряг, ПИ 80501.802.434 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6, от ЗУТ и чл. 12 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Йонка Стефанова и Михаил Стефанов. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2019 год.