С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № 8/20.11.2019г. по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване на Разрешение за строеж № 52/05.12.2018 год., от Главния архитект на общината за обект: 

„Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІХ-638, кв.19 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.802.28 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „а“ от ЗУТ и чл. 10, б. „а“, т. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи – преработка по време на строителството по реда на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ – разширение с РЗП 133 кв.м. на сградата, която става с обща  РЗП 473 кв.м., достига до северозападната граница на имота, а застрояването става сключено в два имота, на основание нотариално заверена декларация по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ.

Възложител: Младенка Андреева

Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2019 год.