С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 62/06.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство, пристройка и надстройка на съществуващи сгради в Къща за гости  с РЗП 352,80 кв.м., УПИ ХІV-1312, кв. 77, гр. Койнаре“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ и „г“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Аркадий Семковски. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.