С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 61/06.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

  1. Плътна ограда с височина Н до 2.20 м., съгласно чл. 48, при условията на ал. 4 и ал. 5 и чл. 147, ал. 1, т. 7 и при условията на ал. 2 от ЗУТ, разположена по вътрешните регулационни линии, изцяло в имота на възложителя УПИ Х, кв. 164а по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
  1. Плътна ограда с височина до 2.20 м по улично-регулационните линии:

– по улица „Кольо Фичето“ масивна ограда с дължина 20,40м;

– по улица „Кольо Фичето“ ограда от ЛТ ламарина с дължина 16,14м;

– по улица „Паисий“ ограда от ЛТ ламарина с дължина 7,97м;

– по улица „Струга“ – масивна ограда с дължина 9,80м;

 на основание чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, изцяло в имота на възложителя УПИ Х, кв. 164а по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг,   строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Митко Стоянов. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.