С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 60/05.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Плътна ограда по североизточната улична регулационна линия на ПИ 80501.803.138 към ул. „П. Волов“, в УПИ ІІІ-1117, кв.82 по ЗРП на гр.Червен бряг, изцяло в собствения имот, между допълващото застрояване и жилищна сграда, с височина до 2.20 м., съгласно чл.48, ал.1 и ал.9 от ЗУТ, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложители: Костадин Иванов и Петя Иванова. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.