С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 59/05.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Приемо-предавателна станция №3675 на „Теленор България“ ЕАД и преустройство на приемо-предавателна станция /ППС/ за глас и/или данни № VТ5358 на „БТК“ ЕАД в поземлен имот с идентификатор 61580.290.63, м. „Мерата“, в землището на с. Радомирци, община Червен бряг, област Плевен, строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „з“ от ЗУТ и чл.6, ал.7, б. „з“ от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложители: Цветелина Петкова, „БТК“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.