С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг и  Общинска избирателна комисия уведомяват гражданите от общината, че със  Заповед № ОПИ-10-02/ 04.11.2019 г.  д-р Красимир Трифонов – Заместник областен управител на Област Плевен, съгласно заповед за заместване № РД-09-144/28.10.2019 г., свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Червен бряг -мандат 2019-2023 година, на 11.11.2019 г. от 10.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1908“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от:

-новоизбраните общински съветници;

-новоизбрания кмет на Община Червен бряг;

-новоизбраните кметове на кметства-с. Бресте, с. Глава, с. Горник, 

с. Девенци, гр. Койнаре, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, 

с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче,  с. Телиш, с. Чомаковци .  

2.Откриване    на първото   заседание от   най-възрастния общински съветник.

  1. Избор на председател на Общински съвет Червен бряг.

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

 

Вергиния Василева:                   Петя Иванова:

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА

Съгл. Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.          КОМИСИЯ –ЧЕРВЕН БРЯГ