С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 58/29.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Пристройка към съществуваща сграда за сезонен отдих със ЗП 25 кв.м. в ПИ с идентификатор 80501.953.168, м. Маркова могила, гр. Червен бряг“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал. 1 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Цветан Атанасов. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 30.10.2019 год.