С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 57/29.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство на съществуваща едноетажна пристройка към училищна сграда“ с РЗП 59 кв.м., находяща се в УПИ І, кв. 75 по плана на гр. Червен бряг, V-ти квартал, ПИ с идентификатор 80501.808.331 по КК и КР на гр. Червен бряг, област Плевен, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а“ и б. „г“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Община Червен бряг. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 30.10.2019 год.