С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 55/29.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Сграда за складова дейност“ на източната граница на имота с РЗП – 286.80 кв.м., находяща се в УПИ VІІ, кв. 1а по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.807.39 по КК и КР на гр. Червен бряг, област Плевен, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Георги Симеонов и Красимира Симеонова. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 30.10.2019 год.