С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 54/29.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Навес – лятна кухня по северната имотна граница“ с РЗП – 18.00 кв.м. при условията на чл. 147, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ /обект по чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ/ в УПИ VІІІ-476, кв. 8 по плана на с. Чомаковци, община Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Йозо Рашков. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 30.10.2019 год.