С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №53/22.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0.4 кV и Кабел 20 кV за Магазин за хранителни стоки с топла точка и гишета за битови услуги“ в УПИ І-206, кв.121 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.157 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. “б“ от ЗУТ и във връзка с чл.6, ал.2, т.6 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: 1.“Стеф 03“ ЕООД гр. Плевен

2.“ЧЕЗ Разпределение България“ АД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 24.10.2019 год.