С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА СПЕЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕТО НА:

ГИНКА ПОРЕ

    На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Червен бряг, Дирекция СиА, ОБС и СД, Отдел КРВП съобщаваме, че със Заповед №РД-11-72/19.09.2019г. на ВрИД Кмет на Община Червен бряг е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация/ПУП-ПР/ за УПИ V-699, VI-698, VII-698, VIII-697, IX-682, XII-681, XIII-680 и XIV-680, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с.Радомирци, Община Червен бряг.

    Вие сте заинтересована страна съгласно разпоредбите на чл.131 от ЗУТ, като наследник на Лазар и Гинка Вълови, собственици на УПИ VI-698 и VI-698, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с.Радомирци.

    Заповед №РД-11-72/19.09.2019г. на ВрИД Кмет на Община Червен бряг се съобщава на заинтересованите лица, при условията и реда на чл.18а, ал.10 от АПК.

    Заинтересованите лица могат да я обжалват пред Административен съд гр.Плевен в 14-дневен срок от съобщението, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

21.10.2019г.