ДАТА: 18.10.2019г.

Описание:

Обществена поръчка: „Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане по проекти на Община Червен бряг“ в пет обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Оборудване по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020. 

ID №939679

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=939679

 

 решение  – дата на публикуване: 18.10.2019г.

 обявление за поръчка  – дата на публикуване: 18.10.2019г.

документация за участие -дата на публикуване: 18.10.2019г.

 Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на оферти – дата на публикуване: 05.11.2019г.