ДАТА: 18.10.2019г.

Описание:

Обществена поръчка: „Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане по проекти на Община Червен бряг“ в пет обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Оборудване по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Оборудване по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“, Договор за БФП №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01 на ОП РЧР 2014-2020;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Обзавеждане по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-С01 на ОП НОИР 2014-2020. 

ID №939679

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=939679

 

 решение  – дата на публикуване: 18.10.2019г.

 обявление за поръчка  – дата на публикуване: 18.10.2019г.

документация за участие -дата на публикуване: 18.10.2019г.

 Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на оферти – дата на публикуване: 05.11.2019г.

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения – дата на публикуване: 02.12.2019г.

 протоколи  – дата на публикуване: 18.12.2019г.

 решение за класиране  – дата на публикуване: 18.12.2019г.

 Решение за прекратяване на обособена позиция №1 и обособена позиция №4 – дата на публикуване: 22.01.2020г.

  договор и приложения ОП 5  – дата на публикуване: 24.01.2020г.

  обявление за възложена поръчка за ОП5  – дата на публикуване: 24.01.2020г.

договор и приложения за ОП2  – дата на публикуване: 29.01.2020г.

договор и приложения за ОП3  – дата на публикуване: 29.01.2020г.

обявление за възложена поръчка  за ОП2 и ОП3 – дата на публикуване: 29.01.2020г.

Обявление за прекратяване на поръчка за обособена позиция№1 и обособена позиция №4 – дата на публикуване: 04.02.2020г.

  Обявление за приключил договор ОП2 – дата на публикуване: 08.04.2020г.

  Обявление за приключил договор ОП3 – дата на публикуване: 08.04.2020г.