С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №52/15.10.2019 год. от Главния архитект на общината и Заповед №РД-11-74/15.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Общината, на основание одобрен проект, част от КПИИ за обект: 

„Пункт за автодиагностика“ в УПИ ХХІ-380, кв.125, ПИ с идентификатор 80501.801.379 по КК и КР на гр. Червен бряг, община Червен бряг, строеж от V /пета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗУТ и във връзка с чл.10, ал.1, т.4 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Цецо Коларски

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 17.10.2019 год.