С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  15 октомври  2019 година от  16.30 часа в  стая – 302 на ІІІ етаж в сградата на община Червен бряг ще се проведе  заседание на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания  и Постоянната комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска   собственост

Материали за  обсъждане :

Предложение за прехвърляне на училищен автобус от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг за безвъзмездно ползване и управление на ПГЗС „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци, община Червен бряг

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг, 

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

Материали за разглеждане на заседания на пост. комисии м.октомври 2019 г.