С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №51/09.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Кабелна линия 20 кV и Трафопост 20/0.4 кV за захранване на „Мобилна трошачо-миялна и сортировъчна инсталация“ в ПИ 20383.9.43 по КК и КР на с.Девенци, местност „Лъката“, община Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗУТ и във връзка с чл.6, ал.2, т.6 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „МЛ Консулт-2009“ ЕООД гр.Плевен

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 10.10.2019 год.