ОБЯВА

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез  представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на 3/три/ броя общински недвижими имоти, представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се на Общински пазар , гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

      Дата на провеждане на търга16.10.2019 г. от 09:00 часа в стая 406 стая на Общината.

      Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината. 

       Начална тръжна месечна наемна цена, не по-ниска от20,00 /двадесет лева/ лева без ДДС, за всяка площадка поотделно.

            Депозит за участиев размер на 40.00 /четиридесет/ лева,  за всяка площадка по-отделно, внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 15.10.2019 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 22.10.2019 г./

      Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 15.10.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 22.10.2019 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.10.2019 г. в 09:00 ч. при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.