О   Б Я   В А

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини, находящи се на Общински пазар – гр. Червен бряг, за срок 5 /пет/ години, както следва:

Дата на провеждане на търговете14.10.2019 г. в стая 406 стая на Общината, както следва:

ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ

/кв.м./

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС Депозит за участие

/лв.

Час

Магазин № 3.25 26,35 263,00 530,00 9:15
Магазин № 3.29 26,35 263,00 530,00 9:30
Магазин № 5.4 14,85 148,00 300,00 9:45
Магазин № 6.1 21,85 218,00 440,00 10:00
Магазин № 8.3 16,30 163,00 330,00 10:15
Магазин № 11.8 9,60 96,00 200,00 10:30
Магазин № 11.9 9,60 96,00 200,00 10:45
Магазин № 11.10 10,30 103,00 210,00 11:00

Цена на тръжните документи – 25,00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 срещу представяне на приходна квитанция от касата на Община Червен бряг /ЦУИГ/.

Начална тръжна месечна наемна цена: не по-ниска от описана по-горе в таблицата.

Депозит за участие – описан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – 8 етаж или по банкова сметка на община Червен бряг: BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 11.10.2019 г.

Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 11.10.2019 г.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, 0659/9 34 65.

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-09-174/08.04.2019 г.