С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 50/02.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталационна мощност до 30 kW върху покрива на постройка по чл.46, ал.1 от ЗУТ и върху прилежащия терен в собствен поземлен имот“ в УПИ ІІІ-401, кв. 84 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, при условията на чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Петко Петков, ЕТ „ЕЛ ИНВЕСТ – Петко Петков“ 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 02.10.2019 год.