С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 49/01.10.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

 „Гараж“ в УПИ ХІІІ-531, кв. 20 по плана на с. Чомаковци, община Червен бряг, на основание чл. 42, ал. 2 от ЗУТ, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал. 3 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Петко Василев 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг