С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № 7/02.10.2019г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ за допълване на Разрешение за строеж №10/10.04.2019 год., от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство и разширяване на магазин за хранителни стоки и кафене“, в УПИ ХХІІ-1240,1241, кв.90 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.804.257 (образуван от ПИ 80501.804.241 и ПИ 80501.804.242)  по КК и КР на гр. Червен бряг – Преработка по време на строителството по реда на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ Покриване на покривна тераса и разширяване на цех за сладкарски изделия“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 5, буква „а” и „г“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЛБТ 04“ ЕООД

Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 02.10.2019 год.