С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №42/11.09.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда“, находяща се на административен адрес: гр. Червен бряг, ж.к. „Фондови жилища“, ИСК-Депо, бл.581, вх.“А“ и „Б“ в УПИ І, в кв.6а за ж.п. район по регулационен план на гр. Червен бряг, сграда с идентификатор 80501.807.50.17 по КК и КР във връзка с реализацията на проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложители: 1.Община Червен бряг и

  2.Сдружение на собствениците

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 12.09.2019 год.