С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На   17 и 18  септември  2019 година  в кабинета на Председателя на Общинския съвет  на VІ етаж в сградата на община Червен бряг ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –17.09.2019г. от 14.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -17.09.2019 г. от 14.30 часа

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -17.09.2019 г. от 15.30 часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология – 17.09.2019 г. от 16.00 часа

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство –18.09.2019г. от 13.00 часа

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –18.09.2019 г. от 13.45 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-18.09.2019 г. от 14.30 часа

Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска   собственост–18.09.2019 г. от 15.00 часа

Материали за  обсъждане :

1.Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.и 1270/23.04.2019г.)

Докл.: ВрИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

2.Предложение относно  дофинансиране на дейностите по проект: “Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг“ по четири обособени позиции. Позиция №1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК – Депо, бл. 580, вх.А, вх. Б. Позиция №2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК -Депо бл. 581, вх.А,вх.Б. Позиция №3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК –Депо бл. 582, вх.А, вх. Б.

Докл.: ВрИД Кмет на община и всички постоянни комисии

       3.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, ОС 3, ИП 9ii, BG05M2OP001-3.012 – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Докл.: ВрИД Кмет на община и всички постоянни комисии

4.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” BG05M9OP001- 2.060  – МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Докл.: ВрИД Кмет на община и всички постоянни комисии

5.Предложение относно допълване на Решение № 1365/25.07.2019 г., прието с протокол № 61 от заседание на Общински съвет – Червен бряг, във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и всички постоянни комисии

6.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ  3/три/ броя дървени бунгала, от които 2 броя са със застроена площ от 17 кв.м всяко едно, състоящи се от спалня и санитарен възел с баня  и 1 брой със застроена площ от 44,50 кв. м. , състоящо се от спалня, санитарен възел с баня, кухня и хол, разположено в източната страна на УПИ І,  кв. 107 по ПРЗ на с. Рибарица, местност “Костина“, с. Рибарица, общ. Тетевен, целия от 4000 кв. м.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и всички постоянни комисии

7.Информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.

Докл.: устно ВРИД Кмет на община и всички постоянни комисии

8.Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2018 г. до 01.09.2019 г.

Докл.: ВрИД Кмет на община и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

9.Информация за незаконно строителство на територията на община Червен бряг  и проведени процедури по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2018г. до 01.09.2019г.

Докл.: ВрИД Кмет на община и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

10.Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2020 г.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и Комисия по Транспорт, законност, обществен ред ,сигурност и граждански права

11.Информация относно състояние на училищната  мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2019/2020 г.  Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за учебната 2019/ 2020 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг и Комисия по образование, култура и вероизповедания

12.Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой ученици за учебната 2019/2020 г. в училищата на територията на община Червен бряг 

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг и Комисия по образование, култура и вероизповедания

13.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект частна общинска собственост представляващ детска градина със застроена площ от 170 кв. м. находящо се в парцел VIII, кв.41 по ПРЗ на с. Реселец, съгласно АОС № 68/29.06.1998 год.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по образование, култура и вероизповедания

14.Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2019-2020 година на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващите и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг,  Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по земеделие, гори и водно стопанство

15.Предложение относно допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в гр. Червен бряг, Общински пазар

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

16.Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Червен бряг и физически лица, собственици на поземлени имоти в ж.к. „Победа“ , кв. 74 по плана на гр. Червен бряг

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост 

17.Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ/неуредени регулачни сметки, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост 

18.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи самостоятелни търговски обекти, находящи се в гр. Койнаре, ул. „Милчо Симеонов“ № 68, кв. 70, УПИ ІІ, в приземен етаж на масивна жилищна сграда от две секции.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг  и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

19.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: ВрИД Кмет на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта   

  1. Разглеждане на Писмо от Администрацията на Президента на  Република България във връзка с молба от Митка Б… Миленкинска от гр. Койнаре, ул. ….относно опрощаване на дължими държавни вземания.

Докл.:Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

21.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2019 година.

Ежемесечен отчет на  общинските търговски дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД 

-„Медицински център“ ЕООД 

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта

22.Предложение относно разпределение на натрупана печалба, увеличаване капитала на МБАЛ-Червен бряг ЕООД.

Докл.: ВрИД Кмет на община Червен бряг, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъжданите материали: