С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №41/10.09.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Реконструкция, ремонт на храм „Св. Успение Богородично“ и подобряване на прилежащите пространства“ в УПИ І-682, кв.85 по плана на с.Чомаковци, строеж от ІV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ и „е“ от ЗУТ и чл.9 за обект по чл.8, ал.6, б.“е“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Църква „Св. Успение Богородично“-религиозна организация

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 11.09.2019 год.