С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.129 ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, Дирекция „СиА, ОбС и СД”, отдел КРВП, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-11-68/05.09.2019 год. на ВрИД Кмет на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за Регулация и Застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 80501.922.44 и 80501.922.46, местност „Ежков връх“ с конкретно предназначение „Зона на предимно производствена и складова дейност“ и Подробен устройствен план –Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод, засягащи общински пътища в землището на гр. Червен бряг.

    Заповедта се съобщава на заинтересованите лица, определени по чл. 131 от ЗУТ, при условията и по реда Административнопроцесуалния кодекс. 

             На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен. 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект Община Червен бряг