На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №34/15.08.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Магазин за хранителни стоки“, с РЗП 49.50 м2, находящ се в УПИ VІ-501, кв.89 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. “а“ и „в“ от ЗУТ и чл. 10, ал.1, т.4 и ал.3 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Иван Василев Марков

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 16.08.2019 год.