СЪОБЩЕНИЕ

На  21.08. 2019 година /сряда/  от 17.00 часа в Заседателната зала на VІ етаж в сградата на общинска администрация Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния проект за 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Разглеждане на Заповед № РД-29-03/08.08.2019г. на Областен управител  на област Плевен за връщане за ново обсъждане решение № 1375/25.07.2019 г. на Общински съвет Червен бряг.

Докл.: Председателят на Общинския съвет

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали:

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали: