ОБЯВА

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с площ 6,00 кв.м. за поставяне на кафемашина, находяща се в с. Радомирци, пред магазин за хранителни стоки  в УПИ VІ, кв. 89, за срок от 5 години.

      Дата на провеждане на търга16.08.2019 г. от 09:30 часа в стая 406 стая на Общината.

      Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.       

Начална тръжна месечна наемна цена:  

  • Площадка с площ 6,00 кв.м. – 21.00 /двадесет и един/ лева без ДДС.
  • Автомат за топли напитки /кафемашина/ – 15.00 /петнадесет/ лева без ДДС.

Депозит за участие:

  • За площадката – 42,00/четиридесет и два/ лева без ДДС.
  • За автомата за топли напитки  /кафемашина/ – 30,00/тридесет/лева без ДДС, Внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг до 16:00 часа на 15.08.2019 г./При повторен търг – до 16:00 часа на 22.08.2019 г./.

      Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 15.08.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 22.08.2019 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.08.2019 г. в 09:30 ч. при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.

Съгласувал:

инж. Б. Бойков – нач. отдел ОбСиСД

Изготвил:

П. Бенова – гл. експерт ОбСиСД