ОБЯВА

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с площ 3 кв. м. за поставяне на 2 броя сладолед машини, находяща се по ул. „Търговска” до ОК 443 по плана на гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

      Дата на провеждане на търга16.08.2019 г. от 09:45 часа  в стая 406 стая на Общината.

      Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината. 

       Начална тръжна месечна наемна цена – не по-ниска от 30.00 /тридесет/  лева без ДДС.

      Депозит за участие60.00 /шестдесет/ лева,  внесен в касата на Община Червен бряг или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 15.08.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 22.08.2019 г./

      Срок за подаване на заявления за участие – до 16:00 часа на 15.08.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 22.08.2019 г./    

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.08.2019 г. от 09:45 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65 

 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.