PDFРешения от заседание на Общински съвет Червен бряг – 25.07.2019г.

 • Решение № 1355 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния        радиовъзел
 • Решение № 1356 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1357 – Точка: Първа. Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от 01.07.2018 г. до 30.06.2019г.
 • Решение № 1358 – Точка: Втора. Отчет за дейността на „ОбСУ- ДСП“ за  2018г. и  първо 6-месечие на 2019 г.
 • Решение № 1359 – Точка: Трета. Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта на наемите.
 • Решение № 1360 – Точка: Четвърта. Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2019г.-30.06.2019 г.
 • Решение № 1361 – Точка: Пета. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.и 1270/23.04.2019г.)
 • Решение № 1362 – Точка: Шеста. Предложение относно спешен ремонт на компроментираните участъци от централната улица „Георги Димитров“ в с. Телиш и изготвяне на идеен проект за нейния цялостен основен ремонт.
 • Решение № 1363 – Точка: Седма. Устна информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг. 
 • Решение № 1364 – Точка: Осма. Предложение относно допълване на Решение № 1321 от протокол 59 от заседание на Общински съвет Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. за предоставяне под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна общинска собственост, апартаменти, находящи се в страда с идентификатор 80501.80.5.411.2 със застроена площ 20.3.00 кв. м., брой етажи: 6, Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, блок 6, вх. А, на свободен наем до разпореждането им.
 • Решение № 1365 – Точка: Девета. Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци и одобряване на споразумение за партньорство.
 • Решение № 1366 – Точка: Десета. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1367 – Точка: Единадесета. Предложение за включване на общински детски градини  и училища  в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.
 • Решение № 1368 – Точка: Дванадесета. Предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг
 • Решение № 1369 – Точка: Тринадесета. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2019 г.
 • Решение № 1370 – Точка: Четиринадесета. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка  в Решение № 1111  по Протокол № 49 от 19.11.2018 г. на Общински съвет Червен бряг
 • Решение № 1371 – Точка: Петнадесета. Предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти и отдаване под наем на площадка с площ 6 кв.м. пред магазин за хранителни стоки , находящ се в с. Радомирци , УПИ VІ, кв. 89.
 • Решение № 1372 – Точка: Шестнадесета. Предложение относно отмяна на решение № 1286/23.04.2019 г. и допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки във ІІ зона, гр. Червен бряг.
 • Решение № 1373 – Точка: Седемнадесета. Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16540.39.31, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ 5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и КР на с. Горник.
 • Решение № 1374 – Точка: Осемнадесета. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба  на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в . Горник-за общ.обсл. дейности и магазин.
 • Решение № 1375 – Точка: Деветнадесета. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху обект – общинска собственост, находящ се в кв. 30, парцел  I, представляващ следните помещения: репетиционна зала, сервизно помещение, съблекалня и тоалетна с обща площ 94,10 кв. м., находящ се на партера на сградата на ,,Център за работа с деца‘‘, гр. Червен бряг, кв. 30, парцел  I, съгласно  АОС № 15а/24.02.1997 год.,  за нуждите на Училище за бойни изкуства,, ШОБУ‘‘. 
 • Решение № 1376 – Точка: Двадесета. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка /терен № 51/ с площ 15.00 кв.м. за поставяне на павилион, предназначен за продажба на вестници и списания, находящ се на кръстовище между ул. „Княз Борис І“ и бул. „Христо Ботев“ в гр. Червен бряг, за срок от 5 години.
 • Решение № 1377 – Точка: Двадесет и първа. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот: площадка с площ 3 кв. м. за поставяне на 2 броя сладолед машини.
 • Решение № 1378 – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Глава-за бригадирски лагер.
 • Решение № 1379 – Точка: Двадесет и трета. Предложение относно решение № 1031/30.07.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг- определяне парко места таксиметрови  стоянки.
 • Решение № 1380 – Точка: Двадесет и четвърта. Предложение относно намаляване началната тръжна продажна цена на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава.
 • Решение № 1381 – Точка: Двадесет и пета. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот с идентификатор 80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение на територията “Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с АОС 2421/01.07.2019 г. с признато право на собственост  на изградените в парцела сгради по давност съгласно договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 24.08.1990 година.
 • Решение № 1382 – Точка: Двадесет и шеста. Предложение относно обособяване на паркоместа за хора с трайни увреждания.
 • Решение № 1383 – Точка: Двадесет и седма. Предложение относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг”, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0092-C01, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 61, Медицински център – Червен бряг.
 • Решение № 1384 – Точка: Двадесет и осма.  Предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект, частна общинска собственост, находящ се  на ул. „Васил Априлов“ № 10- за срок – до приключване на проект– Създаване и оборудване на „Център за щадяща комуникация за деца и младежи в рискова ситуация или с рисково поведение“.
 • Решение № 1385 –  Точка: Двадесет и девета. Искане на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с идентификатор 80501.683.3 в полза на общината за изпълнение на обект от първостепенно  значение.
 • Решение № 1386 – Точка: Тридесета. Предложение   за изменение  на  Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг
 • Решение № 1387 – Точка: Тридесет и първа. Заявление от Ангел  Ангелов от гр. Червен бряг относно предоставяне за ползване имот със съдебно решение № 364/15.10.2001г. на Плевенски окръжен съд.
 • Решение № 1388 – Точка: Тридесет и втора. Предложение относно:А. Издаване на Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КИИП) по чл.150 от ЗУТ, включващ : I. Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XXII-2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 и УПИ XXIV-807.98 кв.177а по плана на гр. Червен бряг, ПИ( поземлени имоти с идентификатор 80501.807.84, 80501.807.85, 80501.807.98) представляващ изменение по чл. 134, ал.2 т. 6 и чл. 188, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ предвиждащо застрояване над улица с идентификатор 80501.807.89Територията на засегнатите УПИ- та е урбанизирана с начин на трайно ползване: ”За производствен складов обект“, общ. Червен бряг, обл. Плевен, собственост на ”КАЛИНЕЛ” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 110549817 с административен адрес: бул.“Европа“ № 15 II. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТ.ПРОЕКТ по реда на чл. 150 ал.2 от ЗУТ. Б. Приемане на пазарна оценка за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж над имот публична общинска собственост  на основание чл. 34, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ
 • Решение № 1389 – Точка: Тридесет и трета. Учредяване възмездно право на прокарване/преминаване през имот публична общинска собственост УПИ І, кв. 120 по плана на гр. Червен бряг, по чл. 192, ал. 5, чл. 193, ал. 6 от ЗУТ.
 • Решение № 1390 – Точка: Тридесет и четвърта. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За магазин“, съгласно АОС № 2423/12.07.2019 г.
 • Решение № 1391 – Точка: Тридесет и пета. 
 • Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За безвредни производствени дейности“, съгласно АОС № 2424/12.07.2019 г.
 • Решение № 1392 – Точка: Тридесет и шеста. Устна информация относно  общински пазар- Червен бряг

Всички приложения и материали обсъдени – заседание ОбС Ч.бряг-25.07.2019

PDF Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч.бряг – 25.07.2019г.