С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАВЛИН ЛАКОВ ПАВЛОВ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ към Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“ при Община Червен бряг, съобщава на заинтересованото лице – Павлин Лаков Павлов, който не е намерен на посочения адрес, че са изготвени:

  1. Заповед № РД-11-43/25.06.2019г. за ПИ 80501.922.412, м. „Ежков връх“,
  2. Заповед № РД-11-44/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.266, м. „Биволски камък“,
  3. Заповед № РД-11-45/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.268, м. „Биволски камък“,
  4. Заповед № РД-11-46/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.566, м. „Биволски камък“,
  5. Заповед № РД-11-47/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.568, м. „Биволски камък“,
  6. Заповед № РД-11-48/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.661, м. „Биволски камък“,
  7. Заповед № РД-11-49/25.06.2019г. за ПИ 80501.914.662, м. „Биволски камък“,

на основание §4, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за възстановяване правото на собственост на наследници на Павел Лаков Цачев, върху горепосочените поземлени имоти в землище на град Червен бряг, Община Червен бряг.

Заповедите са на разположение за запознаване от заинтересованите лица, в сградата на Общинска администрация – Червен бряг, ул. „Антим І” №1, стая 204.

          На основание чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл.84 от АПК в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедите до общинска администрация.

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-09-174/08.04.2019г.