С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №27/17.07.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

“Второстепенна постройка на допълващо застрояване по чл.46, ал.1 от ЗУТ за навес при условията на чл.147, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП-28.00м2 и плътна ограда по чл.48, ал.3 с височина до 2.20 м. при условията на чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ, изцяло в имота на възложителя“ в УПИ ІV-1036, кв.93 по плана на гр. Червен бряг, ПИ 80501.802.405 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ във връзка чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Красимир Петров Кръстев

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 18.07.2019 год.