О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Подземно ел. захранване на поземлен имот ПИ 20383.9.43, местност „ЛЪКАТА“ по КК и КР на землището на с. Девенци, Община Червен бряг, Област Плевен“.

Изработеният Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план е на разположение в стая 204 в Общинска администрация Червен бряг, Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта за подробен устройствен план – Парцеларен план до Общинска администрация – гр. Червен бряг.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ