С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община
Червен бряг, Дирекция СиА, ОБС и СД, Отдел КРВП съобщава, че е изготвена Заповед №РД-11-56/18.07.2019г. на ВрИД Кмет на Община Червен бряг за одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) за образуване на два нови урегулирани имота УПИ VII-804.153 и УПИ XXVIII-804.259, кв.114 от съществуващите УПИ VII-1282 и УПИ XXVIII-1279, кв.114 по плана на гр. Червен бряг.

Заповедта се обявява на заинтересованите лица, определени по чл.131 от ЗУТ, при условията и реда на чл.61 от АПК, съгласно чл.129, ал.2 и във връзка с §4 от ДР на ЗУТ. Заинтересованите лица могат да я обжалват пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА   

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ