О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ са изработени Проекти за подробен устройствен план – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за линейните обекти на техническата инфраструктура – план схеми за електропровод и водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори: 80501.922.44 и 80501.922.46, засягащи общински пътища ПИ с идентификатор 80501.922.316 и ПИ с идентификатор 80501.922.313 в землището на гр. Червен бряг, местността „Ежков връх“, Община Червен бряг, Област Плевен.

Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг, Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта за подробен устройствен план – Парцеларен план до Общинска администрация – гр. Червен бряг.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ