З А П О В Е Д

№ РД-10-294/12.07.2019 г.

гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и  чл. 72, ал. 1 от НРПУРОИ, Решение № 1255/26.03.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг, Протокол 2 от 10.07.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-252/18.06.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Червен бряг

К Л А С И Р А М :

Участника в провеждането на публичен търг с тайно наддаване, чрез подаване от участниците на писмени заявления за участие, придружени със запечатан непрозрачен плик с изискваните документи в Център за услуги и информация на гражданите за покупко-продажба на общински недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, с площ 360,00 кв. м., отреждане „За жилищно строителство“, с начална тръжна продажна цена не по – ниска от 2100,00/две хиляди и сто/лева без ДДС, както следва:

Като единствен участник Борислав Донкински, гр. , с предложена от него тръжна продажна цена в размер на 2101,00 /две хиляди сто и един/ лева без ДДС, съгласно Протокол 2 от 10.07.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-252/18.06.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Червен бряг

О П Р Е Д Е Л Я М:

Борислав                 Донкински, с адрес гр.                   , ул. „ “ № , за спечелил участник в провеждане на публичния търг с тайно наддаване за гореописаният имот, с предложена от него тръжна продажна цена в размер на 2101,00 /две хиляди сто и един/лева без ДДС, а с включен ДДС 2521,20/две хиляди петстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ лева.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Спечелилият участник да внесе цената, дължимите данъци и такси в брой на каса или по банков път на Община Червен бряг, в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед.

  1. Продажната цена на имота достигна 2101,00 /две хиляди сто и един/лева без ДДС, а с включен ДДС 2521,20/две хиляди петстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ лева, определена въз основа на проведения публичен търг с тайно наддаване и е приета без възражение от двете страни.
  2. Заплащането на сумите по т. 1 от КУПУВАЧЪТ се извършва в 14 – дневен срок от получаване на настоящата заповед при следните условия:

– да заплати 2311,20/две хиляди триста и единадесет лева и двадесет стотинки/ лева, разликата между продажната цена и внесеният депозит, по сметка IBAN: BG16TTBB94008427786025, BIC: TTBBBG22, вид плащане: 445500, приСосиете Женерал Експресбанк” АД – офис Червен бряг.

– внесеният от КУПУВАЧА с ПКО № 299/09.07.2019 г. депозит в размер на 210,00/двеста и десет/ лева за участие в търга се трансформира в приход по реализирането на сделката.

2 % режийни разноски от продажната цена, съгласно чл. 35, ал. 3 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг, а именно сумата от 42,02/четиридесет и два лева и две стотинки/ лева, да се заплатят в касата на Общината /вид плащане – 444000/ или по банков път IBAN: BG16TTBB94008427786025, BIC: TTBBBG22, вид плащане: 447000, при „SG Експресбанк” АД – офис Червен бряг.

– 3,00 %, такса по ЗМДТ в отдел „АМДТ” на Общината, в размер на 63,03/шестдесе ти и три лева и три стотинки/лева, да се заплатят в касата на отдел  „Администриране на местните данъци и такси“/вид плащане 442500/.

110,00/сто и десет/лева, възстановена сума за изготвяне на пазарна оценка на обекта, на основание чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ, съгласно фактура № 0000000214/04.04.2019 г.

ІІ. Договорът по предмета на публичния търг се сключва след представянето на документи за извършените плащания по раздел І от заповедта, в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

ІІІ. При невнасяне от спечелилия участник на дължимите суми в срока, указан в тази заповед, той губи правата си за сключване на договор, както и внесения депозит. 

ІV. Копие от настоящата Заповед да се постави на информационното табло за обявления в информационния център /ЦУИГ/, както и на таблото за обявления на отдел „Общинска собственост и стопански дейности” – ІV етаж.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от деня на обявяването и по реда на Административно-процесуалният кодекс.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на спечелилия участник в търга Борислав                    Донкински, началник отдел СД и длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.