З А П О В Е Д

№ РД-10-292/12.07.2019 г.

гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 60, т. 1 от НРПУРОИ, чл. 72, ал. 1 от НРПУРОИ, Решение № 1315/29.05.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг, Протокол 2 от 10.07.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-251/18.06.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Червен бряг

К Л А С И Р А М :

Участника в провеждането на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на заявленията ден преди търга в деловодството на Община Червен бряг /ЦУИГ/ и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по КК и КР на гр. Червен бряг, с начална тръжна продажна цена за обекта не по – ниска от 2800,00/две хиляди и осемстотин/лева без ДДС, както следва:

Като единствен участник Мария                    Илиева, гр. с предложена от нея тръжна продажна цена в размер на 3000,00 /три хиляди/ лева без ДДС, съгласно Протокол 2 от 10.07.2019 г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-251/18.06.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Червен бряг

О П Р Е Д Е Л Я М:

Мария                Илиева, с адрес гр.                   , , за спечелил участник в провеждане на публичния търг с тайно наддаване, с предложена от нея тръжна продажна цена в размер на 3000,00 /три хиляди/ лева без ДДС, а с включен ДДС 3600,00/три хиляди и шестстотин/ лева.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Спечелилият участник да внесе цената, дължимите данъци и такси в брой на каса или по банков път на Община Червен бряг, в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед.

  1. Продажната цена на имота достигна 3000,00 /три хиляди/ лева без ДДС, а с включен ДДС 3600,00/три хиляди и шестстотин/ лева, определена въз основа на проведения публичен търг с тайно наддаване и е приета без възражение от двете страни.
  2. Заплащането на сумите по т. 1 от КУПУВАЧЪТ се извършва в 14 – дневен срок от получаване на настоящата заповед при следните условия:

– да заплати 3320,00/три хиляди триста и двадесет/ лева, разликата между продажната цена и внесеният депозит, по сметка IBAN: BG16TTBB94008427786025, BIC: TTBBBG22, вид плащане: 445500, приСосиете Женерал Експресбанк” АД – офис Червен бряг.

– внесеният от КУПУВАЧА по банков път депозит в размер на 280,00/двеста и осемдесет/ лева за участие в търга се трансформира в приход по реализирането на сделката.

2 % режийни разноски от продажната цена, съгласно чл. 35, ал. 3 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг, а именно сумата от 60,00/шестдесет/ лева, да се заплатят в касата на Общината /вид плащане – 444000/ или по банков път IBAN: BG16TTBB94008427786025, BIC: TTBBBG22, вид плащане: 447000, при „SG Експресбанк” АД – офис Червен бряг.

– 3,00 %, такса по ЗМДТ в отдел „АМДТ” на Общината, в размер на 90,00/деветдесет/лева, да се заплатят в касата на отдел  „Администриране на местните данъци и такси“/вид плащане 442500/.

90.00 /деветдесет/ лева, възстановена сума за изготвяне на пазарна оценка на обекта, на основание чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ, съгласно фактура № 0000000214/04.04.2019 г.

ІІ. Договорът по предмета на публичния търг се сключва след представянето на документи за извършените плащания по раздел І от заповедта, в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

ІІІ. При невнасяне от спечелилия участник на дължимите суми в срока, указан в тази заповед, той губи правата си за сключване на договор, както и внесения депозит. 

ІV. Копие от настоящата Заповед да се постави на информационното табло за обявления в информационния център /ЦУИГ/, както и на таблото за обявления на отдел „Общинска собственост и стопански дейности” – ІV етаж.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от деня на обявяването и по реда на Административно-процесуалният кодекс.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на спечелилия участник в търга – Мария              Илиева, началник отдел СД и длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.